Employer profile

Audit Wales

Updated
Updated: October, 2023

About Audit Wales

We’re the independent public sector audit body within Wales; our unique role is to assure the people of Wales that public money is being well spent and to inspire the public sector to improve. Our work is having real impact on local communities; some of our recent national work has looked at fuel poverty, COVID-19, homelessness and climate change.

At Audit Wales we audit over 800 public bodies throughout Wales, ensuring that the work you do makes a real difference to the citizens of Wales.

Our training program gives you the opportunity to work across a wide range of clients, including:

  • Welsh Government and related sponsored bodies
  • Health boards
  • Local authorities
  • Fire and Rescue Service

You will also be involved in grant certification work, data analytics, governance and value for money work.

As a place to work - we are a little different. We genuinely care about our people, offering a welcoming culture and an environment that encourages a positive work life balance.

Plus, you’ll also enjoy some impressive benefits and have access to the support, guidance and training to achieve all your short-term and long-term career goals.

You’ll be part of a supportive team and together you will create a safe space where everyone is able to challenge themselves and develop both personally and professionally. Our teams take pride in their work and know that team collaboration creates a culture where everyone wants to do their best to help everyone else succeed.

Pwy yw Archwilio Cymru

Ni yw'r corff sy'n archwilio'r sector cyhoeddus annibynnol yng Nghymru; ein swyddogaeth unigryw yw sicrhau pobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei wario'n dda ac i ysbrydoli'r sector cyhoeddus i wella. Mae ein gwaith yn cael effaith go iawn ar gymunedau lleol; mae rhai o'n gwaith cenedlaethol diweddar wedi edrych ar dlodi tanwydd, COVID-19, digartrefedd a newid yn yr hinsawdd.

Yn Archwilio Cymru rydym yn archwilio dros 800 o gyrff cyhoeddus ledled Cymru, gan sicrhau bod y gwaith a wnewch yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddinasyddion Cymru.

Mae ein rhaglen hyfforddi yn rhoi cyfle i chi weithio ar draws ystod eang o gleientiaid, gan gynnwys:

Llywodraeth Cymru a chyrff cysylltiedig a noddir

  • Byrddau iechyd
  • Awdurdodau lleol
  • Gwasanaeth Tân ac Achub

Byddwch hefyd yn ymwneud â gwaith ardystio grantiau, dadansoddeg data, llywodraethu a gwaith gwerth am arian.

Fel lle i weithio, rydyn ni ychydig yn wahanol. Rydym wirioneddol yn poeni am ein pobl ac yn cynnig diwylliant croesawgar ac amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith.

Hefyd, byddwch yn mwynhau rhai manteision gwych ac yn gallu manteisio ar y cymorth, yr arweiniad a'r hyfforddiant i gyflawni eich holl nodau gyrfa tymor byr a thymor hir.

Byddwch yn rhan o dîm cefnogol a gyda'ch gilydd byddwch yn creu lle diogel lle gall pawb herio eu hunain a datblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Mae ein timau'n ymfalchïo yn eu gwaith ac yn gwybod bod cydweithio â'r tîm yn creu diwylliant lle mae pawb am wneud eu gorau i helpu pawb arall i lwyddo.

Work sectors

public sector

Location

Abergele, Caernarfon, Cardiff, Ewloe, Swansea

opportunities in Cardiff, Penllergaer, Abergele, Ewloe and Caernarfon

Contact details

Email
sian.grainger@audit.wales
Telephone
02920 320547
Address
24 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9LJ

Similar employers