Employer profile

Wales Audit Office

Updated
Updated: May, 2018

About Wales Audit Office

Here at the Wales Audit Office, we work to support the Auditor General as the public sector watchdog for Wales

Our aim is to ensure that the people of Wales know whether public money is being managed wisely and that public bodies in Wales understand how to improve outcomes.

We do this on behalf of the Auditor General in:

  • Auditing the financial accounts of public bodies
  • Reporting on how services are being delivered
  • Assessing whether value for money is being achieved
  • Checking how organisations are planning and delivering improvements

We are also committed to identifying and publicising good practice, to help public bodies deliver better services.

If you have an interest in the Public Sector in Wales and a passion to make a difference; if you want a career that counts; our Graduate Programme may be just what you’re looking for!

If you choose to join us, you will be fully supported to achieve an internationally recognised and highly acclaimed ICAEW accountancy qualification.

Working with a number of teams across the Wales Audit Office, you will have opportunities to gain knowledge and experience in various aspects of our financial and performance audit work.

In addition, you will benefit from the opportunity to develop many other skills including leadership, critical thinking and emotional intelligence culminating in an ILM recognised qualification.

Our Graduate Programme also offers the unique opportunity to undertake secondments; this could be internally or across the wider Public Sector and to other publically funded organisations. We cover the whole of Wales and as a member of audit staff you will be expected to travel to various client offices.

A career at the Wales Audit Office is not just about the numbers, it’s about making a difference – a career that really does count.

Regardless of degree discipline, we are looking for individuals with a strong academic background who are committed to improving public sector services and see themselves as the future leaders within the public sector in Wales. We are genuinely interested in who you are, your strengths and your potential.

Our Graduate Programme is designed to equip you with the knowledge, skills and confidence to undertake a wide range of financial audit work as well as undertake value for money reviews.

In addition to enjoying the employee benefits, such as a competitive salary and pension, a transport allowance (where eligible), salary advance of up to £1500 for a tenancy deposit, generous holiday entitlement and flexible arrangements, you will also receive the following:

Study package

This will include full financial support (membership subscription, tuition/revision, study material, examination entry) and generous study leave days. This package helps you study towards a recognised professional accountancy qualification.

You will get support, encouragement and opportunities to grow. You will join people who are as enthusiastic about your development as you are and who are just as keen to see you do well.

Do you speak Welsh?

While the ability to communicate in Welsh is not an essential requirement for all trainees, we do consider it to be essential for a small number of the roles. Those applicants who are Welsh speakers will need have the ability to communicate effectively in Welsh, both verbally and in writing, as well as understand and interpret Welsh documents. Should you wish to discuss the level of Welsh language ability required, please contact us.

Ynglŷn â Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Rydym yn gwneud hyn trwy:

  • Archwilio cyfrifon ariannol cyrff cyhoeddus;
  • Adrodd ar y modd mae gwasanaethau’n cael eu cyflenwi;
  • Asesu gwerth am arian; a
  • Gwirio sut mae sefydliadau yn cynllunio a chyflawni gwelliannau

Rydym hefyd yn ymrwymo i nodi a rhannu arferion da, er mwyn helpu cyrff cyhoeddus i gyflenwi gwasanaethau gwell.

A oes gennych chi ddiddordeb yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru ac yn eiddgar i wneud gwahaniaeth? Ydych chi am gael gyrfa sy'n cyfri? Efallai mai ein rhaglen i raddedigion yw'r union beth rydych yn chwilio amdano!

Os byddwch yn dewis ymuno â ni, cewch gefnogaeth lawn i ennill cymhwyster cyfrifeg ICAEW sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac yn destun canmoliaeth.

Tra’n gweithio gyda nifer o dimau ar draws Swyddfa Archwilio Cymru, cewch gyfleoedd i gasglu gwybodaeth a phrofiad mewn agweddau amrywiol ar ein gwaith archwilio ariannol ac archwilio perfformiad.

At hynny, byddwch yn elwa o’r cyfle i ddatblygu llawer o sgiliau eraill gan gynnwys arweinyddiaeth, meddwl yn feirniadol a deallusrwydd emosiynol, yn diweddu mewn cymhwyster a gydnabyddir gan ILM.

Mae ein Rhaglen i Raddedigion hefyd yn cynnig cyfle unigryw i fynd ar secondiad: gallai hyn fod yn fewnol neu ar draws y Sector Cyhoeddus ehangach ac i sefydliadau eraill sy’n cael eu cyllido drwy arian cyhoeddus. Rydym yn gweithio drwy Gymru gyfan ac fel aelod o’r staff archwilio disgwylir i chi deithio i swyddfeydd cleientiaid amrywiol.

Nid yw gyrfa yn Swyddfa Archwilio Cymru yn ymwneud â rhifau yn unig, mae’n golygu gwneud gwahaniaeth – gyrfa sydd wir yn cyfrif!

Ni waeth pa ddisgyblaeth y gwnaethoch raddio ynddi, rydym yn edrych am unigolion â chefndir academaidd cryf, sy’n ymrwymedig i wella gwasanaethau’r sector cyhoeddus ac sy’n gweld eu hunain fel arweinwyr y dyfodol o fewn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, beth yw eich cryfderau a’ch potensial.

Nod y rhaglen hyfforddiant i raddedigion yw rhoi i chi'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i ymgymryd ag ystod eang o waith archwilio ariannol yn ogystal â chynnal adolygiadau gwerth am arian. Yn ogystal â mwynhau'r buddion sydd ar gael i gyflogeion, fel pensiwn a chyflog cystadleuol, hawl gwyliau hael a threfniadau hyblyg, byddwch hefyd yn cael pecyn astudio. Bydd hwn yn cynnwys cymorth ariannol llawn (taliadau aelodaeth, tiwtora/adolygu, deunydd astudio, sefyll arholiadau) a diwrnodau astudio. Mae'r pecyn hwn yn eich helpu i astudio tuag at gymhwyster proffesiynol cydnabyddedig mewn cyfrifyddiaeth (rydyn ni wedi'n hachredu fel sefydliad hyfforddi gyda Chymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth a Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW). Ond, rydym ar hyn o bryd yn cefnogi graddedigion drwy lwybr ICAEW.

Byddwch yn cael cefnogaeth, anogaeth a chyfleoedd i ddatblygu. Byddwch yn ymuno â phobl sydd yr un mor frwdfrydig â chi am eich datblygiad ac sydd yr un mor awyddus i'ch gweld yn gwneud yn dda.

Ydych chi’n siarad Cymraeg?

Er nad yw’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ofyniad hanfodol i’r holl hyfforddeion, rydym yn ei ystyried yn hanfodol ar gyfer nifer fechan o’r swyddi. Bydd angen i’r ymgeiswyr hynny sy’n siaradwyr Cymraeg allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn ogystal â deall a dehongli dogfennau Cymraeg. Os bydd arnoch eisiau trafod lefel y gallu sy’n angenrheidiol yn y Gymraeg, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Work sectors

public sector

Location

Abergele, Cardiff, Swansea

Contact details

Email
audit.traineerecruitment@audit.wales
Telephone
02920 320500
Address
24 Cathedral Road,
Cardiff
CF11 9LJ

Similar employers