Wales Audit Office
apprenticeship

Business Administration Apprenticeship

Job description

Are you looking to gain office-based skills while training to achieve qualification in Business Administration? Are you interested in working for the public sector? Then the Business Administration Apprenticeship at the Wales Audit Office may be the right role for you.

As a place to work - we are a little different. We genuinely care about our people, offering a welcoming culture and an environment that encourages a positive work-life balance. Plus, you will work within an organisation where our work is helping make a difference to our public services and communities in Wales.

Working at the Wales Audit Office we will help you gain valuable office administrative skills through on the job training. Current roles are available in:

  • Human Resources where you might be involved in supporting recruitment campaigns and responding to emails/telephone queries. Welsh language skills are highly desirable for this role
  • Business Services where you’ll help with handling a busy reception, supporting facilities and/or supporting procurement and records management projects. The successful candidate for this role must be a welsh speaker

Wyt ti’n chwilio am gyfle i feithrin sgiliau swyddfa tra rwyt ti'n hyfforddi i ennill cymhwyster Gweinyddu Busnes? Oes gen ti ddiddordeb mewn gweithio yn y sector cyhoeddus? Os felly, efallai mai Prentisiaeth Gweinyddu Busnes yn Swyddfa Archwilio Cymru yw’r swydd i ti.

Fel gweithle, mae hwn ychydig yn wahanol. Mae ein pobl o bwys mawr inni, ac rydym yn creu diwylliant croesawgar ac amgylchedd sy’n eu hannog i daro cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Byddi di hefyd yn gweithio mewn sefydliad sy'n helpu i wneud gwahaniaeth i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau Cymru.

Tra byddi di'n gweithio yn Swyddfa Archwilio Cymru, byddwn ni’n dy helpu di i feithrin sgiliau gweinyddol gwerthfawr drwy ddarparu hyfforddiant yn y gwaith. Ar hyn o bryd, mae swyddi ar gael yn y meysydd hyn:

  • Adnoddau Dynol lle gallet ti fod yn cynorthwyo ag ymgyrchoedd recriwtio ac yn ateb ymholiadau dros y ffôn a drwy e-bost. Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon
  • Gwasanaethau Busnes lle byddi di’n helpu i ymdrin â gwaith derbynfa brysur, yn cefnogi cyfleusterau a/neu'n cynorthwyo prosiectau caffael a rheoli cofnodion. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y swydd hon allu siarad Cymraeg

Additional job details

Location
Cardiff
Salary
Competitive salary

How to apply

Click Apply to start your application now. This job will be available on Prospects until 19 September 2019

Don't forget to mention Prospects to employers when you contact them.

Closing date:  Continuous recruitment

To stay safe in your job search we recommend that you visit SAFERjobs, a non-profit, joint industry and law enforcement organisation working to combat job scams. Visit the SAFERjobs website for information on common scams and to get free, expert advice for a safer job search.