Wales Audit Office
graduate scheme
Expires20 days

Graduate Scheme

Job description

Do you see yourself as a future finance leader? Are you looking for a first-class, fully funded graduate opportunity to train as a chartered accountant?

Then our Graduate Trainee programme might be what you’re looking for.

Interested in where your tax money is going and what it is being spent on? Are you passionate about improving public services? As a trainee at Audit Wales, you’ll be studying for your accountancy qualification whilst investigating how the public’s money is being spent, and whether it is being spent well.

You’ll play a part in the audit of over 800 public bodies across Wales, ensuring the work you do makes a real difference to the citizens of Wales. Our clients include Welsh Government, NHS Wales, local government and many more!

Why Audit Wales?

We care about the learning and development of our trainees, and you’ll be fully supported whilst you balance your studying with your hands on role as a trainee.

We’ve also got an impressive list of benefits:

 • 33 days annual leave per annum (exclusive of public bank holidays)
 • Generous salary package
 • Cycle to work scheme
 • Shopping discounts
 • Professional subscriptions

Extensive learning and development opportunities, including LinkedIn licenses.

We are also proud to be accredited with Working Families and the Living Wage Foundation and are continuing to grow a diverse workforce that is representative of the communities we work in and the skills, experiences, and perspectives they offer and welcome applications from people from all backgrounds. We are also a member of the Disability Confident Scheme and guarantee progression through to the first stage selection process for all disabled applicants who meet the essential criteria for the role.

Please also know, our program has two entry points, April 2024 for our applicants who have already graduated and July 2024 for those who are due to graduate.

Job Purpose

 • Working as part of a supportive team, you will be involved in the external audit of a range of Welsh public-sector bodies, including local government, NHS bodies and the Welsh Government and its related organisations.
 • You will train to achieve a recognised accountancy qualification Institute of Chartered Accountants in England and wales (ICAEW).
 • You will also undertake an ILM accredited Leadership and Management qualification, Level 3.

Main Duties

 • To successful complete the ICAEW qualification.
 • To successfully complete the ILM qualification
 • To assist in the delivery of financial audit and value for money work at Audited Bodies in compliance with the Wales Audit Office standards.
 • Working as part of a team to complete or assist in the completion of audit tasks in line with agreed procedures.
 • Working as part of a project team who contributes to research and data collection and analysis of data.
 • Any other duties commensurate with role

Key Results Areas

 • The supported delivery of audit activities to time, budget and quality.
 • Developing own ability to lead and manage own work requirements
 • Successful completion of ICAEW and ILM qualifications
 • To act as a role model for the values and behaviours of Audit Wales.

Ynglŷn â'r rôl

Ydych chi'n gweld eich hun fel arweinydd cyllid yn y dyfodol? Ydych chi'n chwilio am gyfle graddedig o'r radd flaenaf wedi'i ariannu'n llawn i hyfforddi fel cyfrifydd siartredig?

Yna efallai mai ein rhaglen Hyfforddai Graddedig yw'r hyn rydych chi'n chwilio amdano!

Oes gennych chi ddiddordeb mewn lle mae'ch arian treth yn mynd ac ar beth mae'n cael ei wario? Ydych chi'n angerddol am wella gwasanaethau cyhoeddus? Fel hyfforddai yn Archwilio Cymru, byddwch yn astudio ar gyfer eich cymhwyster cyfrifyddu wrth ymchwilio i sut mae arian y cyhoedd yn cael ei wario, ac a yw'n cael ei wario'n dda.

Byddwch yn chwarae rhan yn y gwaith o archwilio dros 800 o gyrff cyhoeddus ledled Cymru, gan sicrhau bod y gwaith a wnewch yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddinasyddion Cymru. Mae ein cleientiaid yn cynnwys Llywodraeth Cymru, GIG Cymru, llywodraeth leol a llawer mwy!

Pam Archwilio Cymru?

Rydym yn gofalu am ddysgu a datblygu ein hyfforddeion, a byddwch yn cael eich cefnogi'n llawn wrth i chi gydbwyso eich astudio â'ch rôl ymarferol fel hyfforddai.

Mae gennym hefyd restr anhygoel o fuddion:

 • 33 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (heb gyfrif Gwyliau Banc )
 • Pecyn cyflog hael
 • Cynllun beicio i'r gwaith
 • Gostyngiadau siopa
 • Tanysgrifiadau proffesiynol

Cyfleoedd dysgu a datblygu helaeth, gan gynnwys trwyddedau LinkedIn

Rydym hefyd yn falch o fod wedi ein hachredu gan Working Families a'r Living Wage Foundation ac rydym yn parhau i dyfu gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt a'r sgiliau, y profiadau a'r safbwyntiau y maent yn eu cynnig ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym hefyd yn aelod o'r Cynllun Hyderus o ran Anabledd ac yn gwarantu y bydd pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol yn mynd ymlaen i’r cam cyntaf yn y broses o recriwtio ar gyfer y rôl.

Mae’n bwysig eich bod yn gwybod fod gan ein rhaglen ddau bwynt mynediad, Ebrill 2024 ar gyfer ein hymgeiswyr sydd eisoes wedi graddio a Gorffennaf 2024 ar gyfer y rhai sydd i fod i raddio.

Diben ySwydd

 • Gan weithio fel rhan o dîm cefnogol, byddwch yn cymryd rhan yn archwiliad allanol ystod o gyrff sector cyhoeddus Cymru, gan gynnwys llywodraeth leol, cyrff y GIG a Llywodraeth Cymru a'i sefydliadau cysylltiedig.
 • Byddwch yn hyfforddi i ennill cymhwyster cyfrifydducydnabyddedig Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW).
 • Byddwch hefyd yn ymgymryd â chymhwyster Arweinyddiaeth a Rheolaeth achrededig ILM, Lefel 3.

Prif Ddyletswyddau

 • Cwblhau'r cymhwyster ICAEW yn llwyddiannus.
 • Cwblhau'r cymhwyster ILM yn llwyddiannus
 • Cynorthwyo i gyflawni archwiliad ariannol a gwaith gwerth am arian mewn Cyrff a Archwiliryn unol â safonau Swyddfa Archwilio Cymru.
 • Gweithio fel rhan o dîm i gwblhau neu gynorthwyo i gwblhau tasgau archwilio yn unol â gweithdrefnau y cytunwyd arnynt.
 • Gweithio fel rhan o dîm prosiect sy'n cyfrannu at ymchwil a chasglu a dadansoddi data
 • Unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n gymesur â'r rôl.

MeysyddCanlyniadau Allweddol

 • Cefnogi cyflwyno gweithgareddau archwilio i amser, cyllideb ac ansawdd.
 • Datblygu eich gallu eich hun i arwain a rheoli gofynion gwaith eich hun
 • Cwblhau cymwysterau ICAEW ac ILM yn llwyddiannus
 • Gweithredu fel model rôl ar gyfer gwerthoedd ac ymddygiadau Archwilio Cymru.

What we are looking for

 • The post holder must, at all times, be aware of the importance of maintaining confidentiality and security of information gained during the course of their duties. This will, in many cases, include access to personal information relating to service users. The post holder must treat all information, whether corporate or client, in a discreet and confidential manner in accordance with the provisions of the Data Protection Act 2018, UK GDPR and organisational policy. Any breach of such confidentiality is considered a serious disciplinary offence, which is liable to dismissal and/or prosecution under current statutory legislation (Data Protection Act) and Audit WalesDisciplinary Policy.
 • All employees are subject to baseline security checks as part of their pre-employment check. These checks include proof of identity and qualifications. In addition, all staff in qualifying roles are subject to security vetting arrangements to CTC (counter terrorist check) security level.
 • Very good academic achievement at A Level or equivalent qualifications
 • Degree Level –minimum of a 2:1 - minimum of a 2:2 where additional qualifications held e.g. Masters
 • Minimum of 5 GCSEs (Grade A*-C), including Maths(grade B)and English language (Grade C)

 • Rhaid i ddeiliad y swydd, bob amser, fod yn ymwybodol o bwysigrwydd cynnal cyfrinachedd a diogelwch gwybodaeth a gafwyd yn ystod ei ddyletswyddau. Bydd hyn, mewn llawer o achosion, yn cynnwys mynediad at wybodaeth bersonol sy'n ymwneud â defnyddwyr gwasanaeth. Rhaid i ddeiliad y swydd drin yr holl wybodaeth, boed yn gorfforaethol neu'n eiddo i gleient, mewn modd synhwyrol a chyfrinachol yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 2018, GDPR y DU a pholisi sefydliadol. Ystyrir bod unrhyw achos o dorri cyfrinachedd o'r fath yn drosedd ddisgyblu ddifrifol, sy'n agored i ddiswyddo a/neu erlyn o dan ddeddfwriaeth statudol gyfredol (Deddf Diogelu Data) a Pholisi Disgyblu Archwilio Cymru.
 • Mae pob gweithiwr yn destun gwiriadau diogelwch sylfaenol fel rhan o'u gwiriad cyn cyflogaeth. Mae'r gwiriadau hyn yn cynnwys prawf adnabod a chymwysterau. Yn ogystal, mae'r holl staff mewn swyddi cymwys yn destun trefniadau fetio diogelwch i lefel diogelwch gwiriad gwrthderfysgaeth.
 • Cyflawniad academaidd da iawn yn Safon A neu gymwysterau cyfwerth.
 • Lefel Gradd – o leiaf 2:1 - o leiaf 2:2 lle mae cymwysterau ychwanegol e.e. Gradd Feistr
 • O leiaf 5 TGAU (Gradd A*-C), gan gynnwys Mathemateg (gradd B) ac Iaith Saesneg (Gradd C)

Accepted degree subjects

Any

Additional job details

Location
Abergele
Cardiff
Swansea
Salary
Competitive salary

Contract, dates and working times
Fixed term

Full-time

How to apply

For further information on the role contact Sian Grainger on 02920 320547 or see our website to apply.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â Sian Grainger ar 02920 320547 neu edrychwch ar ein gwefan i wneud cais.

Click Apply to start your application now. This job will be available on Prospects until 29 December 2023

Don't forget to mention Prospects to employers when you contact them.

Closing date:  Continuous recruitment

Apply
Favourite
Expires20 days

To stay safe in your job search we recommend that you visit SAFERjobs, a non-profit, joint industry and law enforcement organisation working to combat job scams. Visit the SAFERjobs website for information on common scams and to get free, expert advice for a safer job search.