Graduate Trainee Programme
graduate scheme

Graduate Trainee Programme

Employer
Wales Audit Office
Salary
£20,100 - £28,000
Location
Abergele · Cardiffand 1 other

Job description

Main accountabilities

 • To assist in the delivery of financial statements audit and value for money work at audited bodies in compliance with audit delivery manuals.
 • The job involves working as part of a team to complete, or assist in the completion of audit tasks in line with agreed procedures.
 • As a trainee team member, typical activities include the audit of financial systems and financial statements, research, data collection and analysis of data.

Knowledge, skills and experience

 • Support in studying towards a CCAB accountancy qualification.
 • Developing an understanding of public sector audit, value for money and accounting issues.
 • A good understanding of the challenges facing the public sector in Wales and the role of the public sector auditor in holding to account and promoting improvement.
 • An understanding of audit and accounting standards and their application to the public sector, including emerging and technical issues.
 • Effective time management skills particularly the ability to work across a number of audits at any one time.
 • Good oral and written communication skills.
 • Good analytical skills and the ability to demonstrate sound professional judgement.
 • Ability to form and develop effective working relationships with audited bodies officers and WAO colleagues alike.

Communication

 • Present a confident and professional image with colleagues and audited bodies.
 • Convey information clearly, concisely and accurately, both orally and in writing.
 • Prepare good quality audit working papers for review.
 • Demonstrate good written skills, including use of plain English, for the production of clear, accessible and succinct reports (or contribution to other’s reports).
 • Excellent attention to detail and accuracy for proof reading correspondence and formatting reports containing high risk, complex or confidential information

Management and delivery

 • Delivering audit tasks within agreed timescales, budgets and in accordance with the Audit Delivery Manuals.
 • Take a planned approach to work and contribute effectively to more than one team.
 • Learning to evaluate systems, identify weaknesses and suggest improvements
 • Conduct fieldwork across a range of account areas.
 • Learning to identify findings and develop meaningful recommendations which are based on audit evidence.
 • Submit well organised and well written documentation for review.

Autonomy, analysis and decisions

 • Able to act on own initiative but knowing when to seek supervision and guidance from colleagues.
 • Generate ideas, advise and influence the shape of national studies, audits and corporate work.
 • Works according to agreed WAO processes.

Prif gyfrifoldebau

 • Cynorthwyo â’r gwaith o gynnal archwiliadau datganiadau ariannol a gwaith gwerth am arian mewn Cyrff a Archwilir, yn unol â Llawlyfrau Cyflawni Archwiliadau.
 • Mae’r swydd yn cynnwys gweithio fel rhan o dîm i gwblhau, neu helpu i gwblhau tasgau archwilio, yn unol â’r gweithdrefnau y cytunwyd arnynt.
 • Fel aelod tîm hyfforddai, mae gweithgareddau nodweddiadol yn cynnwys archwilio systemau ariannol a datganiadau ariannol, ymchwilio, casglu data a dadansoddi data.

Gwybodaeth, sgiliau a phrofiad

 • Astudio tuag at Gymhwyster Cyfrifeg y CCAB.
 • Datblygu dealltwriaeth o faterion archwilio, gwerth am arian a chyfrifyddu yn y sector cyhoeddus.
 • Dealltwriaeth dda o’r heriau sy’n wynebu’r sector cyhoeddus yng Nghymru a rôl yr archwilydd sector cyhoeddus o sicrhau atebolrwydd a hyrwyddo gwelliant.
 • Dealltwriaeth o safonau archwilio a chyfrifyddu a sut y cymhwysir y rhain yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys materion sy’n codi a materion technegol.
 • Sgiliau rheoli amser effeithiol, yn arbennig y gallu i weithio ar nifer o archwiliadau ar yr un pryd.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da.
 • Sgiliau dadansoddi da a gallu gwneud penderfyniadau proffesiynol cadarn.
 • Gallu meithrin a datblygu cysylltiadau gwaith effeithiol gyda swyddogion cyrff a archwilir a chydweithwyr Swyddfa Archwilio Cymru.

Cyfathrebu

 • Cyflwyno delwedd hyderus a phroffesiynol i gydweithwyr a chleientiaid.
 • Cyfleu gwybodaeth yn glir, yn gryno ac yn gywir, ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Paratoi papurau gwaith archwilio o safon uchel ar gyfer adolygiadau.
 • Dangos sgiliau ysgrifenedig da, gan gynnwys defnyddio Saesneg clir, er mwyn llunio adroddiadau clir, hygyrch a chryno (neu gyfrannu at adroddiadau eraill).

Rheoli a chyflawni

 • Cwblhau tasgau archwilio o fewn amserlenni a chyllidebau y cytunwyd arnynt ac yn unol â’r Llawlyfrau Cyflawni Archwiliadau.
 • Gweithio mewn modd wedi’i gynllunio a chyfrannu’n effeithiol at fwy nag un tîm.
 • Dysgu sut i werthuso systemau, nodi gwendidau ac awgrymu gwelliannau.
 • Cynnal gwaith maes ar draws meysydd cyfrifyddu amrywiol.
 • Dysgu sut i ddod i gasgliadau a datblygu argymhellion ystyrlon sy’n seiliedig ar dystiolaeth archwilio.
 • Cyflwyno dogfennau sydd wedi’u trefnu a’u hysgrifennu’n dda ar gyfer adolygiadau.

Ymreolaeth, dadansoddiad a phenderfyniadau

 • Gallu gweithredu ar eich pen eich hun, ond gwybod pryd i ofyn am gymorth ac arweiniad gan gydweithwyr.
 • Cyflwyno syniadau, cynghori a dylanwadu ar ffurf astudiaethau cenedlaethol, archwiliadau a gwaith corfforaethol .
 • Gweithio’n unol â’r prosesau y cytunwyd arnynt gan Swyddfa Archwilio Cymru..

Company information

We work to support the Auditor General as the public sector watchdog for Wales

Our aim is to ensure that the people of Wales know whether public money is being managed wisely and that public bodies in Wales understand how to improve outcomes.

We do this on behalf of the Auditor General in:

 • Auditing the financial accounts of public bodies
 • Reporting on how services are being delivered
 • Assessing whether value for money is being achieved
 • Checking how organisations are planning and delivering improvements

We are also committed to identifying and publicising good practice, to help public bodies deliver better services.

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Rydym yn gwneud trwy:

 • Archwilio cyfrifon ariannol cyrff cyhoeddus
 • Adrodd ar y modd mae gwasanaethau’n cael eu cyflenwi
 • Asesu gwerth am arian
 • Gwirio sut mae sefydliadau yn cynllunio a chyflawni gwelliannau


Rydym hefyd yn ymrwymo i nodi a rhannu arferion da, er mwyn helpu cyrff cyhoeddus i gyflenwi gwasanaethau gwell.

Person requirements

Knowledge:

 • Has an understanding of the role and function of the public sector in Wales, the challenges it currently faces and the related political environment
 • Is proficient in the use of MS Office software applications, in particular Word and Excel

Experience

 • Evidence of working in a team environment

Skills and abilities

 • Communicates professionally, succinctly and with clarity, both verbally and in writing
 • Ability to work flexibly and manage own time effectively to ensure work is completed to appropriate standards and timescales as set out by others
 • Works effectively, enthusiastically and engaged as a member of a team
 • Understands the importance of working to prescribed standards and processes
 • Analyses information and identifies areas for improvement
 • Displays self-awareness and willingness to learn from experience and continually acquire and apply new and relevant knowledge and skills
 • Sound questioning and listening skills to understand views of others
 • Ability to develop and maintain positive and professional working relationships
 • Ability to drive or be able to drive within the probation period

General requirements

All employees are expected to:

 • Positively support equality of opportunity and equity of treatment to colleagues, clients and partner organisations.
 • Help maintain a safe and healthy work environment by demonstrating safe working practices.
 • Remain flexible, engaged and willing to accept new challenges.

Gwybodaeth

 • Yn deall rôl a swyddogaeth y sector cyhoeddus yng Nghymru, yr heriau y mae'n eu hwynebu ar hyn o bryd a'r amgylchedd gwleidyddol cysylltiedig.
 • Yn hyfedr wrth ddefnyddio rhaglenni meddalwedd MS Office, Word ac Excel yn arbennig.

Profiad

 • Tystiolaeth o weithio mewn amgylchedd tîm.

Sgiliau a galluoedd

 • Yn cyfathrebu'n broffesiynol, yn gryno ac yn eglur, ar lafar ac ar bapur.
 • Yn gallu gweithio'n hyblyg a rheoli eich amser eich hun yn effeithiol i sicrhau bod gwaith yn cael ei gwblhau i safonau ac amserlenni priodol fel y'u pennir gan bobl eraill.
 • Yn gweithio'n effeithiol fel aelod o dîm
 • Yn deall pwysigrwydd gweithio i safonau a phrosesau penodol.
 • Yn dadansoddi gwybodaeth ac yn pennu meysydd i wella arnynt.
 • Yn dangos hunanymwybyddiaeth a pharodrwydd i ddysgu o brofiad a mynd ati'n barhaus i ennill a defnyddio sgiliau a gwybodaeth newydd a pherthnasol.

Hanfodol
Dymunol

 • Sgiliau holi a gwrando cadarn er mwyn deall barn pobl eraill.
 • Yn gallu datblygu a chynnal cysylltiadau gweithio proffesiynol a chadarnhaol.
 • Yn gallu gyrru, neu gallu gyrrun o fewn y cyfnod prawf.

Disgwylir i bob gweithiwr:

 • Gefnogi cyfle cyfartal a thriniaeth gyfartal yn gadarnhaol ymhlith cydweithwyr, cleientiaid a sefydliadau partner.
 • Helpu i gynnal amgylchedd gwaith diogel ac iach trwy ddangos arferion gwaith diogel.
 • Bod yn hyblyg, yn ymroddedig ac yn barod i dderbyn heriau newydd.

Qualifications and experience requirements

 • Strong academic achievement at both A Level and degree Level
 • Minimum of five GCSEs (Grade A*-C), including maths and English language
 • Commitment to self-development and learning

 • Llwyddiant academaidd cryf ar lefel Safon Uwch a Gradd.
 • Lleiafswm o 5 TGAU (Gradd A*-C), gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith.
 • Ymrwymiad i ddysgu a hunanddatblygu.

Accepted degree subjects

Any

Salary

£20,100 - £28,000

pension, transport allowance (where eligible), generous annual leave, additional generous study leave, fully paid tuition

Location

Abergele · Cardiff · Swansea

How to apply

Number of vacancies: 10

Closing date: 13/11/2017

This job listing will no longer be available on Prospects from 13/11/2017

To stay safe in your job search we recommend that you visit SAFERjobs, a non-profit, joint industry and law enforcement organisation working to combat job scams. Visit the SAFERjobs website for information on common scams and to get free, expert advice for a safer job search.