Wales Audit Office
apprenticeship
Expires27 days

Public Sector Finance Apprenticeship

Still recruiting throughout COVID‑19

Job description

Are you looking for an alternative to university but with the same long-term prospects? Interested in a career in finance and accountancy? Then have a look at what the All Wales Public Sector Finance Apprenticeship Programme has to offer.

What is the All Wales Public Sector Finance Apprenticeship programme?

Get a financial qualification and learn about public sector finance through the apprenticeship programme.

You’ll have the unique opportunity of spending time with other partner bodies, experiencing the full range of finance functions.

Who is part of the programme?

This exciting new apprenticeship programme is being delivered in partnership with members of the Finance Skills Development Group (FSDG). The FSDG includes organisations such as:

 • Audit Wales
 • NHS Wales
 • Welsh Government and sponsored bodies
 • Local government
 • Gwent Police

Find out more about the All Wales Public Sector Finance Apprenticeship programme.

Why Audit Wales?

As an apprentice at Audit Wales, you’ll be part of a dynamic team who are passionate about inspiring and empowering the Welsh public sector to improve. You’ll be learning and developing as you go, supporting audits and gaining confidence in how to undertake external audits.

You’ll receive support and coaching throughout your apprenticeship and access to further professional development opportunities. Our apprenticeship programme also provides a pathway to our graduate scheme.

Want to be part of the Audit Wales journey? Find out more

We welcome and encourage applications from everyone, including groups currently underrepresented in our workforce, such as people from a Black, Asian or Minority Ethnic background and disabled people.

Information Pack

Mae’r Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan bellach ar agor ar gyfer ceisiadau

Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor? Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes cyllid a chyfrifyddiaeth?

Yna edrychwch ar yr hyn sydd gan Raglen Prentisiaethau Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan i'w gynnig.

Beth yw rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan?

Cael cymhwyster ariannol a dysgu am gyllid y sector cyhoeddus drwy'r rhaglen brentisiaethau.

Cewch gyfle unigryw i dreulio amser gyda chyrff partneriaid eraill, gan brofi'r ystod lawn o swyddogaethau cyllid.

Pwy sy'n rhan o'r rhaglen?

Mae'r rhaglen brentisiaeth newydd gyffrous hon yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth ag aelodau o'r Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid (FSDG). Mae'r FSDG yn cynnwys sefydliadau fel:

 • Archwilio Cymru
 • GIG Cymru
 • Llywodraeth Cymru a chyrff a noddir ganddi
 • Llywodraeth leol
 • Heddlu Gwent
 • Gwasanaeth Tân ac Achub

Dysgwch fwy am raglen Prentisiaeth Cyllid Cymru Gyfan ar ein gwefan.

Pam Archwilio Cymru?

Fel prentis yn Archwilio Cymru, byddwch yn rhan o dîm deinamig sy'n angerddol am ysbrydoli a grymuso sector cyhoeddus Cymru i wella. Byddwch yn dysgu ac yn datblygu wrth i chi fynd, yn cefnogi archwiliadau ac yn magu hyder o ran sut i gynnal archwiliadau allanol.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth a hyfforddiant drwy gydol eich prentisiaeth a mynediad at gyfleoedd datblygiad proffesiynol pellach. Mae ein rhaglen brentisiaethau hefyd yn darparu llwybr i'n cynllun graddedigion.

Eisiau bod yn rhan o daith Archwilio Cymru? Dysgwch fwy: www.archwilio.cymru

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd cysylltwch â Sian Graingerar 07814 604515

Mae Archwilio Cymru yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, gan gynnwys grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd yn ein gweithlu megis pobl o gefndir Ddu, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig a phobl anabl.

Training

The three-year fixed term programme offers professional training with the Association of Accounting Technicians (AAT) from level 2 through to level 4, supplemented with further professional training.

Mae'r rhaglen cyfnod penodol tair blynedd yn cynnig hyfforddiant proffesiynol gyda Chymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) o lefel 2 hyd at lefel 4, wedi'i hategu gan hyfforddiant proffesiynol pellach.

Additional job details

Location
Wales
Salary
Competitive salary

Contract, dates and working times
Fixed term

Full-time

How to apply

Click Apply to start your application now. This job will be available on Prospects until 13 June 2021

Don't forget to mention Prospects to employers when you contact them.

Closing date:  13 June 2021

Apply
Favourite
Expires27 days

To stay safe in your job search we recommend that you visit SAFERjobs, a non-profit, joint industry and law enforcement organisation working to combat job scams. Visit the SAFERjobs website for information on common scams and to get free, expert advice for a safer job search.