Train to be a Probation Officer
graduate scheme

Train to be a Probation Officer

Employer
National Probation Service
Salary
£22,039
Location
UK wide
Time left to apply
16 days to apply on Prospects

Job description

By managing offenders in the community, our Probation Officers protect the public from the effects of crime, and give offenders the chance to turn their lives around. By earning your Professional Qualification in Probation (PQiP), you have the chance to join them.

Even as you’re learning, you’ll make a positive impact as you encounter different situations over the course of a 15 or 21 month programme. The decisions and actions you take can be the turning point for offenders – and instead of being part of the system for years to come, you can help them leave criminal behaviour behind for good.

Day to day, you’ll handle everything from going to hostels, visiting prisons and attending courts – all to make interventions with offenders that enable them to understand their behaviour and want to change it. Throughout, you’ll be working with people to help them recognise the benefit of education, skills, treatment or maybe counselling to prevent reoffending.

What we offer
In return, you’ll receive a competitive salary and benefits package. You’ll also be part of a supportive, diverse and friendly team environment – the perfect place to study towards your Professional Qualification in Probation (PQiP). We will sponsor and guide you through your studies, and we’ll give you the opportunity to make the most of your career as a Probation Officer.

Drwy reoli troseddwyr yn y gymuned, mae ein Swyddogion Prawf yn amddiffyn y cyhoedd rhag effeithiau trosedd, ac yn rhoi cyfle i droseddwyr newid eu bywydau er gwell. Drwy ennill eich Cymhwyster Prawf Proffesiynol (PQiP), mae gennych gyfle i ymuno â nhw.

Hyd yn oed wrth ichi ddysgu, byddwch yn cael effaith bositif ar eraill wrth ichi ddod ar draws wahanol sefyllfaoedd yn ystod y rhaglen 15 neu 21 mis. Gall y penderfyniadau byddwch yn eu gwneud a’r camau byddwch yn eu cymryd fod yn drobwynt i droseddwyr – ac yn hytrach na bod yn rhan o’r system am flynyddoedd i ddod, gallwch eu helpu i droi eu cefnau ar ymddygiad troseddol am byth.

O ddydd i ddydd, byddwch yn delio â phopeth o fynd i hostelau, ymweld â charchardai a mynychu llysoedd – i gyd er mwyn cyfryngu â throseddwyr a gwneud iddynt ddeall eu hymddygiad a bod eisiau ei newid. Trwy’r amser, byddwch yn gweithio â throseddwyr i’w helpu i adnabod manteision addysg, sgiliau, triniaeth neu efallai cwnsela er mwyn atal aildroseddu.

Beth rydym yn ei gynnig
Yn gyfnewid am hyn, fe gewch gyflog cystadleuol a phecyn buddion. Byddwch hefyd yn aelod o dîm cefnogol, amrywiol a chyfeillgar - y lle delfrydol i astudio ar gyfer ennill eich Cymhwyster Prawf Proffesiynol (PQiP). Byddwn yn eich noddi a’ch arwain drwy eich astudiaethau, a byddwn yn rhoi cyfle i chi wneud y gorau o’ch gyrfa fel Swyddog Prawf.

Company information

As part of Her Majesty’s Prison and Probation Service (HMPPS), The National Probation Service plays a vital role in the criminal justice system. As well as the management of offenders, we’re responsible for taking preventative measures that protect the public, support victims and reduce the risk of reoffending. Together with the police, prisons and courts, we help people turn their lives around and help our communities feel safer.

Fel rhan o Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS), mae gan y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol rôl hollbwysig i’w chwarae yn y system cyfiawnder troseddol. Yn ogystal â rheoli troseddwyr, rydym yn gyfrifol am gymryd camau ataliol er mwyn amddiffyn y cyhoedd, cefnogi dioddefwyr a lleihau’r risg o aildroseddu. Ar y cyd â’r heddlu, y carchardai a’r llysoedd, rydym yn helpu unigolion i newid eu bywydau er gwell ac yn helpu ein cymunedau i deimlo’n ddiogelach.


Person requirements

Our Probation Officers come from a broad range of backgrounds – and this breadth of experience helps us better serve those we work with. But while there is no single type of Officer, they all share essential qualities such as emotional intelligence, resilience and the ability to stay calm under pressure. You’ll need to be the kind of person who can build rapport quickly and de-escalate potentially volatile situations. You’ll be happy to self-manage, and have a passion and commitment to your work, while excellent report-writing skills are also a must. Lastly, you should have some experience in working with people who have demonstrated challenging behaviour.

Mae ein Swyddogion Prawf yn dod o amrywiaeth eang o gefndiroedd, ac mae hyn yn ein helpu i wasanaethu'r rheini yr ydym yn gweithio â nhw yn well. Ond er nad oes yna un math o Swyddog, maent i gyd yn rhannu rhinweddau hanfodol megis deallusrwydd emosiynol, gwydnwch a’r gallu i aros yn ddigynnwrf dan bwysau. Bydd angen ichi fod y math o berson sy’n gallu meithrin perthnasau’n gyflym a thawelu sefyllfaoedd a allai fod yn danllyd. Byddwch yn hapus i reoli eich hun, bydd gennych frwdfrydedd ac ymrwymiad tuag at eich gwaith, ac mae’r gallu i lunio adroddiadau o safon uchel hefyd yn hanfodol. Yn olaf, dylai fod gennych rywfaint o brofiad o weithio gydag unigolion sydd wedi dangos ymddygiad heriol.

Qualifications and experience requirements

To apply, you will need a recognised Level 5 qualification or above, such as an honours degree, a foundation degree, a diploma of higher education, a Level 5 vocational qualification or a higher apprenticeship. It doesn’t matter what subject your Level 5 qualification is in. If necessary, you can complete the following four required knowledge modules within the first 6 months of the course, followed by a 15 month PQiP qualification.

  • The Criminal Justice System
  • Understanding Crime and Criminal Behaviour
  • Penal Policy and the Punishment of Offenders
  • Rehabilitation of Offenders

I ymgeisio, bydd arnoch angen cymhwyster Lefel 5 cydnabyddedig neu uwch, megis gradd anrhydedd, gradd sylfaenol, diploma addysg uwch, cymhwyster galwedigaethol Lefel 5 neu brentisiaeth uwch. Nid oes gwahaniaeth ym mha bwnc mae eich cymhwyster Lefel 5. Os bydd angen, gallwch gwblhau’r 4 modiwl gwybodaeth craidd canlynol yn ystod 6 mis cyntaf y cwrs, ac yna cymhwyster PQiP am 15 mis.

  • Y System Cyfiawnder Troseddol
  • Deall Trosedd ac Ymddygiad Troseddol
  • Polisi Cosbi a Chosbi Troseddwyr
  • Adsefydlu Troseddwyr

Accepted degree subjects

Any

Salary

£22,039

plus London Weighting £3,889

Location

UK wide

How to apply

Closing date: 05/02/2018

This job listing will no longer be available on Prospects from 05/02/2018

To stay safe in your job search we recommend that you visit SAFERjobs, a non-profit, joint industry and law enforcement organisation working to combat job scams. Visit the SAFERjobs website for information on common scams and to get free, expert advice for a safer job search.